برنامه کلاسی
تاریخ امتحانات میانترم دروس استاد مهدی نژاد
کلاس جبرانی درس اصول فقه 2
جابجایی کلاس درس حقوق تجارت4
اصلاحیه برنامه کلاسی رشته های حسابداری و مدیریت
کلاس های جبرانی استاد ایرانمنش
 اصلاحیه برنامه کلاسی رشته حقوق
1