اخبار
۵۰۰ عنوان درسی جدید در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه ۵۰۰ عنوان درسی جدید در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه بارگذاری شد.

برای اطلاع از برنامه درسی خود وارد سایت http://karshenasi.pnuk.ac.ir شده و با  وارد نمودن کد هفت رقمی درس، از زمان برگزاری کلاس آگاه شوید.  


http://cntr.kerman.pnu.ac.ir/Portal/picture/?1613293/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر