اطلاعیه ها
خدمات الکترونیک دانشگاه پیام نور ویژه دوره کرونا
راهنمای استفاده از کلاس‌های الکترونیکی
برنامه‌های مورد نیاز جهت استفاده کلاس‌های الکترونیک
اطلاعیه شماره دو درباره کلاس‌های الکترونیکی
اطلاعیه شماره یک درباره کلاس‌های الکترونیکی
1